Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

1.   Fogalmak

  • Szolgáltató/eladó neve Sándorné Zsigmond Alexandra egyéni vállalkozó,
  • Szolgáltató/eladó adatai:
   • adószám: 57423861-2-33
   • nyilvántartási szám: 56053575
   • cím: 2145 Kerepes Esze Tamás utca 20.,
   • e-mail: budapestfootbike@gmail.com
   • Tel: +36205020623
   • honlap: www.bringaroller.hu
  • Felhasználó, vásárló: a Szolgáltató weboldalára, valamint közösségi média felületeire látogató vagy ott, illetve komunikációs alkalmazásn keresztül megrendelést leadó természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet.
  • Résztvevő: a Programon megjelenő természetes személy
  • ÁSZF: Általános Szerződési Feltételek
  • Weboldal: a Szolgáltató honlapja
  • Közösségi média felületek: a Szolgáltató által használt közösségi média felületek, jelenleg:
   • Facebook: Facebook site linkje
   • Instagram: Instagram site linkje
  • Kommunikációs alkalmazások: a Szolgáltató által használt közösségi kommunikációt segítő alkalmazások, jelenleg:
   • Messenger
  • Tevékenységek:
   • Áru: új és használt footbike értékesítés
   • Szolgáltatások:
    • footbike bérbeadás
    • footbike–os városnézés idegenvezetéssel (továbbiakban: Program)
    • footbike tesztelés (továbbiakban: Program)
    • footbike összeállítás, karbantartás
    • vezetett tematikus városnéző séta (gyalogos) (továbbiakban: Program)
  • Program:
   • footbike-os városnézés idegenvezetéssel
   • footbike tesztelés
   • vezetett tematikus városnéző séta (gyalogos)
  • Tárhely-szolgáltató adatai:
   • neve: Websupport Magyarország Kft.
   • Székhely címe: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
   • e-mail címe: info@mhosting.hu
   • adószáma: 25138205-2-41
  • Szerződés nyelve:magyar
  • Iktatás: Az ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, azokat a Szolgáltató nem iktatja. A szerződés létrejöttét a rendelésről küldött Visszaigazolás igazolja.

2.   Alapvető rendelkezések:

2.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) egyrészről a Szolgáltató, mint szolgáltató, másrészről a www.bringaroller.hu.hu weboldalra (a továbbiakban: Weboldal) , valamint a Szolgáltató közöségi média felületeire látogató vagy ott, vagy az itt megadott elérhetőségek valamelyikén megrendelést leadó természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, mint felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) jogügyleteire alkalmazandó (a továbbiakban együttesen: Felek).

2.2 Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a Weboldalon vagy a Szolgáltató már elérhetőségein és a közösségi média felületeken keresztül történik.

2.3. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.4. A jelen ÁSZF határozatlan időtartamra szól és visszavonásig érvényes. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani jelen ÁSZF-et (a módosításra okot adó körülmények: szállítási költség változása, jogszabály-változás, üzleti érdek, vállalkozással kapcsolatos változások). A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 15 (tizenöt) nappal a weboldalon közzéteszi – mely idő alatt a Felhasználó jogosult a szerződéstől elállni, vagy azt felmondani. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.5. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal és a közösségi média felületek, illetve azok bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon és a Szolgáltató közösségi oldalain megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

3.   Vásárlás, foglalás, regisztráció:

3.1. Felhasználó a weboldalon vagy a Szolgáltató közösségi média felületein, vagy e-mailben történő vásárlásával/foglalásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

3.2. Felhasználó a vásárlás/foglalás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/foglalás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

3.3. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

4.   Megvásárolható áruk, szolgáltatások

4.1. A megvásárolható áruk és megrendelhető szolgáltatások körét jelen ÁSZF 1. pontja tartalmazza.

4.2. A áruk és szolgáltatások online (e-mail-ben, a Szolgáltató közösségi média felületein, valamint a Szolgáltató által használt kommunikációs alkalmazásokon keresztül) rendelhetők meg.

4.3. A Weboldalon és/vagy a közösségi média felületeken a Szolgáltató részletesen feltünteti a áruk/szolgáltatások nevét és leírását, áruk esetén azokról fotót jelenít meg. A áruk adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek.

4.4 A feltűntetett árak a áru/szolgáltatás jellegétől függően forintban vagy EUR-ban kerülnek feltűntetésre.

4.5. A feltüntetett árak bruttó árak, tartalmazzák a törvényben előírt áfát. Az ÁFA mértéke 27%.  

4.6 Programok esetén a Szolgáltató a Programok leírásánál feltünteti az előre ésszerűen kiszámítható költségeket is (pl. belépők díjai). A Programok előre ésszerűen ki nem számítható költségeket is tartalmazhatnak, például közlekedés díja vagy a résztvevők választása szerint felmerülő költségek (pl. étel-, ital fogyasztás). Amennyiben a Programok leírása mást nem tartalmaz, úgy ezen költségeket a Résztvevők kötelesek viselni.

4.7. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

4.8. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék/szolgáltatás közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától. Jelentős eltérésnek minősül – a hazai bírói joggyakorlatnak megfelelően – az adott termék vagy szolgáltatás piaci értékétől akár pozitív-, akár negatív irányban minimum 50 %-ban történő eltérés. Tájékoztatjuk azonban a fogyasztókat, hogy a feltűnő értékaránytalanság (Ptk. 6:98. § ) fogalmát a törvény nem határozza meg.

4.9. A 4.8 pontban ismertetett mértékű hibás ár esetén feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak is azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés/foglalás semmis szerződésnek tekintendő.

4.10 A Szolgáltató áruit és szolgáltatásait, weboldalát és közösségi média felületeit mindenki a saját felelősségére használja

5.   Megrendelés/foglalás/regisztráció menete

5.1 Igénylés: Felhasználó e-mailben, a Szolgáltató közösségi média felületein vagy a Szolgáltató által használt kommunikációs alkalmazásokon keresztül leadja rendelését a Szolgáltató számára. Ebben jelzi a megvásárolni kívánt termékek/szolgáltatások típusát és darabszámát, valamint megadja e-mail címét (közösségi média felületen ill. kommunikációs alkalmazáson keresztül történő igénylés esetén) és számlázási címét.

5.2. Ajánlat: Szolgáltató írásban Ajánlatot készít Felhasználó számára, amely tartalmazza az megvásárolni kívánt áruk/szolgáltatás részleteit:

 • termék/szolgáltatás típusa
 • szolgáltatás esetén a szolgáltatás Felhasználó általi igénybevétel időpontja és időtartama
 • termék esetén a szállítás várható időpontja
 • termék/szolgáltatás ára
 • Felhasználó neve és számlázási címe
 • az Ajánlat érvényességi ideje
 • a termék/szolgáltatás árának megfizetéséhez szükséges adatokat
 • a termék/szolgáltatás ára megfizetésének határidejét
 • szolgáltatás esetén a Felhasználó számára önköltséges egyéb tételeket
 • bérbeadás és tesztelés esetén a bérleti/tesztelési szerződést
 • Termék esetén a szállítás költségét
 • link a Szolgáltató Általános Szerződési feltételeihez és az Adatkezelési Szabályzathoz

5.3. Vételár kiegyenlítése: Felhasználó a termék/szolgáltatás vételárának megfizetésével elfogadja az 5.2. pontban meghatározott ajánlatot, az ÁSZF-et és az Adatkezelési Szabályzatot.

5.3.1. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy Program esetén az ÁSZF rendelkezései valamennyi a programon résztvevő személyre kiterjednek. Amennyiben felhasználó nem csak saját magának vásárol, úgy Felhasználó kötelezettsége és felelőssége, hogy a további résztvevőkkel megismertesse jelen ÁSZF rendelkezéseit. Egyebekben ilyen esetekben úgy kell tekinteni, hogy a programon történő megjelenéssel valamennyi résztvevő az ÁSZF rendelkezéseit elfogadta.

5.3.2. A vételár megfizetésének határideje az Ajánlatban megjelölt időpont.

5.3.3. Fizetési módok:

 • Banki átutalással: a Szolgáltató által az ajánlatban megjelölt bankszámlaszámra történő banki átutalással.

5.3.4. Szolgáltató általi teljesítés feltétele, hogy a vételár a Szolgáltató számláján hiánytalanul jóváírásra kerüljön

5.4. Amennyiben a weboldalon vagy Szolgáltató közösségi média felületein hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél/szolgáltatásoknál vagy az áraknál, a Szolgáltató fenntartja a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról és új Ajánlat készül az 5.2. pontban meghatározott tartalommal Felhasználó ezt követően még egyszer írásban (e-mail) megerősítheti a megrendelést/foglalást, valamint megfizetheti a termék/szolgáltatás korrigált árát. Amennyiben ez nem történik meg az újabb Ajánlatban meghatározott időpontig, az a szerződéstől való elállásnak tekintendő és a szerződés nem jön létre.

5.5. Visszaigazolás: A vételár Felhasználó általi kiegyenlítését követően Szolgáltató e-mail-ben visszaigazolást küld Felhasználó számára. A visszaigazolás a teljesítéstől számított legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz megérkezik. A szerződés a visszaigazolás megérkezésével létrejön. Amennyiben a visszaigazolás nem érkezik meg ezen időtartamon belül, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

5.6. Szolgáltató az előre befizetett összegről számlát bocsát ki, a befizetést követő 48 órán belül. A számlát e-mail-ben küldi ki a Felhasználó által megadott e-mail címre.

5.7. Felhasználó köteles a csomagot/szolgáltatást átvételkor megvizsgálni, és termékeken/helyszínen/szolgáltatásban tapasztalt esetleges sérülés/hiányosság esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés/hiányosság esetén nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem fogad el!

5.8. Megrendelés törlése: amennyiben törölni kívánja Felhasználó a termékek megrendelsét/szolgáltatás igénybevételét, erre lehetősége van.

 • Szolgáltatás lemondása:
  • szolgáltatás lemondására a szolgáltatás igénybevétele előtti 4. nap éjfélig van lehetőség. Ebben az esetben a szolgáltatás teljes vételára visszatérítésre kerül arra a bankszámlaszámra, amelyről a Felhasználó a szolgáltatás árát előzőleg elutalta. Ezt követően történő lemondás esetén nincs lehetőség a Szolgáltatás igénybevételi lehetőségének visszaváltására és/vagy a vételár visszatérítésére, kivéve ha a Szolgáltató másként nem rendelkezik.
  • Amennyiben a Szolgáltatás lemondására már nincs lehetőség, úgy az előre fizetett szolgáltatás harmadik félre átruházható.
 • Termék vásárlásának törlése, elállás: a vásárlási szándéktól való elállást Felhasználó írásban, e-mail-ben jelzi Szolgáltató számára. Az erre rendszeresített elállási nyilatkozat nyomtatványt a Felhasználó kitöltve, aláírva megküldi Szolgáltató számára. A nyomtatvány a Szolgáltató honlapján elérhető illetve kérés esetén e-mail-ben is megküldésre kerül. További részleteket jelen ÁSZF Elállás című fejezete tartalmazza.

6.   Megrendelések feldolgozása

6.1. A megrendelések feldolgozása  alapesetben a szerződés létrejöttét követően 72 órán belül megtörténik. Amennyiben a feldolgozást illetően bármilyen akadály merül fel Szolgáltató részéről, úgy Szolgáltató minden esetben elektronikus úton, írásban tájékoztatja a Felhasználót és jelzi a feldolgozás és a teljesítés várható határidejét.

7.    Teljesítés

7.1. Teljesítés Szolgáltatások esetén:

7.1.1 A Szolgáltatások teljesítése a Szolgáltató és a Felhasználó között létrejött szerződésben rögzítettek szerint történik.

7.1.2. Ha Szolgáltató a vállalt kötelezettségét, azaz a meghirdetett programon való részvétel lehetőségét a Felhasználó számára azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott szolgáltatás Szolgáltató ez irányú döntése miatt nem kerül teljesítésre, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb 14 (tizennégy) napon belül visszatéríteni.

Az elmaradt Szolgáltatás díjának visszafizetésén felül a Felhasználó Szolgáltatótól további kártérítést, kártalanítást kérni nem jogosult.

7.1.3. Amennyiben Szolgáltatás a Szolgáltatónak fel nem róható okokból hiúsul meg (betegség, szabadtéri programot ellehetetlenítő mértékű vihar, természeti katasztrófa vagy más vis majornak minősülő esetek), a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli. Szolgáltató a program megrendezését meghiúsító tényről vagy eseményről köteles Felhasználót lehetőség szerint haladéktalanul tájékoztatni.

A vis major esetek miatt meghiúsult Szolgáltatás helyett a Szolgáltató ugyanazon Szolgáltatás nyújtására új időpontot ajánl fel a Felhasználó számára. A Felhasználó e-mailben tájékoztatást kap, majd válaszában eldöntheti, hogy az új időpontban igénybe kívánja-e venni a szolgáltatást. Nemleges válasz vagy a válasz beérkezésének 20 (tizennégy) napon belüli elmaradása esetén Szolgáltató köteles a befizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb 14 (tizennégy) napon belül visszatéríteni.

Az elmaradt Szolgáltatás díjának visszafizetésén felül a Felhasználó a Szolgáltatótól további kártérítést, kártalanítást kérni nem jogosult.

7.2. Teljesítés termékek esetén:

7.2.1. Általános teljesítési határidő, a szerződés létrejöttétől számított legrövidebb időtartamon belül.

6.3. Az adásvételi szerződés alapján a Szolgáltató a termék/szolgáltatás tulajdonjogának átruházására, a Felhasználó a vételár megfizetésére és a termék/szolgáltatás átvételére köteles.

7.2.2. Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, és az eladó vállalja a termékek vevőhöz történő eljuttatását, a kárveszély akkor száll át a vevőre, amikor a vevő vagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi a dolgot. A kárveszély a fuvarozónak történő átadáskor átszáll a vevőre, ha a fuvarozót a vevő bízta meg, feltéve, hogy a fuvarozót nem az eladó ajánlotta.

7.2.3. Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, a felek eltérő megállapodásának hiányában, az eladó (jelen ÁSZF szerint: Szolgáltató) a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de lehetőség szerint minél hamarabb köteles a vevő (Felhasználó) rendelkezésére bocsátani a dolgot.

7.2.4. Átvétel

 • személyesen
 • kiszállítással

7.3. A Szolgáltató késedelme esetén a Felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha az eladó a póthatáridőn belül nem teljesít, a vevő jogosult a szerződéstől elállni.

7.4. A Felhasználó póthatáridő kitűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, ha

 • a Szolgáltató a szerződés teljesítését a Felhasználó önhibáján kívüli ok miatt megtagadta; vagy
 • a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben – és nem máskor – kellett volna teljesíteni.

7.5. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék/szolgáltatás nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul visszatéríteni.

8.   A Programokon való részvétel feltételei

8.1.    A Szolgáltató által szervezett Programokon minden résztvevő saját felelősségére vesz részt. Az a résztvevő, aki a programot fizikailag nem tudja teljesíteni vagy egyéb okból a meghirdetettnél korábban befejezi a programon való részvételt, nem jogosult a Szolgáltatóval szemben semmilyen igényt érvényesíteni, a Program árát visszakövetelni vagy a Szolgáltatótól kártérítést, kártalanítást kérni.

8.2.    A programokon 18 év alatti személy kizárólag szülői felügyelettel jelenhet meg.

8.3.    A Szolgáltató a résztvevőt kizárhatja az általa megrendezett programról akár annak megkezdését megelőzően, akár közben, ha a résztvevő

 • nem megfelelő egészségi, ill. mentális állapotban jelenik meg
 • viselkedésével zavarja a program zavartalan lebonyolítását, a résztvevők, a közterek, vagy az ott közlekedők nyugalmát, vagy
 • alkohol, gyógyszer, kábítószer vagy egyéb bódító anyag befolyása alatt áll,
 • vagy a Szolgáltató megítélése szerint mindezek valamelyikének veszélye fennáll.

A résztvevő ebben az esetben visszatérítést, kártérítést, kártalanítást, egyéb jogcímen történő fizetést a Szolgáltatótól nem követelhet.

8.4.    A Programok indulási időpontja és az indulás pontos helyszíne a Felhasználó számára megküldött  Ajánlatban szerepel. A felhasználó felelőssége hogy a Programban meghatározott helyszínen és időpontban megjelenjen. A gyülekezés a program kezdési időpontja előtt 10-15 (tíz-tizenöt) perccel történik. A programot lekéső résztvevő a Szolgáltatóval szemben semmilyen igényt érvényesíteni, a program árát visszakövetelni vagy a Szolgáltatótól kártérítést, kártalanítást kérni nem jogosult. A programot lekéső résztvevők a programba tetszés szerinti helyen és időben becsatlakozhatnak, az odaérkezés költségét maguk viselik.

8.5.    Szolgáltató nem vállal felelősséget a meghirdetett program leírásában szereplő valamennyi részlet megvalósulásáért. Amennyiben valamely program leírásában szereplő helyszín, épület, terület a Szolgáltatónak nem felróható okokból a program időpontjában a tervezettel ellentétben nem látogatható, ez esetben a résztvevő a Szolgáltatóval szemben semmilyen igényt érvényesíteni, a Program árát visszakövetelni vagy a Szolgáltatótól kártérítést, kártalanítást kérni nem jogosult.

8.6.    A Szolgáltató nem vállal felelősséget a programokban szereplő helyszínek akadálymentesítettségéért.

8.7.    A Szolgáltató által szervezett programra állatot csak a Szolgáltató külön engedélyével lehet hozni. Ha a résztvevő előzetes egyeztetés nélkül a programra háziállatot vagy egyéb állatot hoz, a Szolgáltató jogosult megtiltani a résztvevő részvételét az adott programon. Ez esetben a Résztvevő a Szolgáltatóval szemben semmilyen igényt érvényesíteni, a program árát visszakövetelni vagy a Szolgáltatótól kártérítést, kártalanítást kérni nem jogosult.

8.8.    A Szolgáltató nem felel a programok során felkeresett helyszíneken fogyasztott élelmiszerek és italok minőségéért, valamint az összetevőkért. Az ezek által okozott bármilyen kárért kizárólag az adott élelmiszer szolgáltatást nyújtó harmadik személy felel.

8.9. Azon Programok esetén, amelyek étel/ital fogyasztást tartalmaznak, Felhasználó köteles az ehhez kapcsolódó allergiáit írásban jelezni Szolgáltató felé, legkésőbb a Program megkezdésének időpontjáig. A jelzés elmulasztása esetén Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli a felhasználó egészségi állapotában bekövetkezett változásokért. Felhasználók kijelentik továbbá, hogy a szükséges orvosi ellátás és kezelések minden vonatkozású anyagi terhét ők önállóan viselik, illetve önállóan gondoskodnak saját egészségi,- vagyoni-, felelősség biztosításukról.

8.10    A programokon a résztvevők felelőssége, hogy a programhoz alkalmas öltözetben jelenjenek meg.

8.11.    A résztvevőt a program során érő esetleges balesetekért, személyi sérülésért, lopásokért, megrongálódott vagy elveszített tárgyakért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

8.12.    A Szolgáltató nem felel a programokon elhangzottak tartalmáért, megfelelőségéért, hibamentességéért, pontosságáért, hitelességéért.

8.13.    A Programok során a Szolgáltató vagy megbízottja fényképeket vagy videofelvételt készíthet, melyet később saját célra felhasználhat. A Programra jelentkezéssel a Résztvevő ezt elfogadja, további hozzájárulást a Szolgáltató nem köteles kérni.

9.   Speciális rendelkezések – footbike bérbeadás

 • Szolgáltató rendszeres ellenőrzéssel biztosítja, hogy a bérelhető footbike-ok műszaki állapota megfelel a biztonságos közlekedés elvárásainak.
 • Bérbeadás esetén az Általános Szerződési Feltételek mellett Bérleti Szerződés is megkötésre kerül a Felhasználóval (továbbiakban jelen fejezetben: Bérlő), a két dokumentum rendelkezései együttesen alkalmazandók.
 • A footbike bérlés elemeit a bérleti szerződés tartalmazza.

Bérlők tudomásul veszik, hogy a hatályos magyar közlekedési szabályok szerint sisak és láthatósági mellény viselése nem kötelező. Ezek viselése a Bérlők egyéni felelőssége.

 • Letéti díj: 10 000 Ft és arcképes igazolvány (személyi igazolvány vagy útlevél) bemutatása.

A letéti díj teljes mértékben visszafizetésre kerül, amennyiben a Bérlő a Bérleti szerződésben meghatározott időpontig a kibérelt footbike-ot és tartozékait hiánytalanul és sérülésmentesen átadja Bérbe Adó számára.

 • Bérlők kötelezik magukat, hogy a footbike-okat rendeltetésszerűen, kíméletesen és szakszerűen fogják használni, valamint, hogy a footbike-ok tárolási (lopás elleni) biztonsága érdekében a legnagyobb gondossággal fognak eljárni, és azoknak lezárásáról minden esetben gondoskodni fognak. A bérlő kijelenti, hogy a használat ideje alatt keletkezett károkért, valamint az elveszített tartozékokért teljes felelősséget vállal. Bérlők tudomásul veszik, hogy a footbike-ok biztosítással nem rendelkeznek.
 • A Bérlők a használat időtartama alatt a footbike-ban beállott bármilyen károsodás esetén köteles azonnal értesíteni az Szolgáltatót és a kár enyhítéséhez szükséges minden intézkedést megtenni. Ezek költségei a Bérlőt terhelik.
 • Bérlők kötelezik magukat, hogy a bérleti szerződésben meghatározott bérleti időszak lejártáig az átvett footbike-okat a Szolgáltató vagy az általa megbízott személy részére sérülésmentesen visszaszolgáltatják (átadják). Ellenkező esetben Bérlők kötelesek a Bérbeadó számára pótdíjat fizetni.
 • Bérlők tudomásul veszik, hogy a Szolgáltató nem járul hozzá, hogy a bérlés időtartama alatt a bérelt footbike-ot Budapest területéről kivigyék, kivéve, ha a Bérlő és a Bérbe adó a Bérleti Szerződésben ettől eltérően állapodik meg.
 • Bérlők kijelentik, hogy a kibérelt footbike-okat saját felelősségükre használják.
 • Bérlők kijelentik, hogy a footbike-okat használók egészségi állapotuk és testi adottságaik alapján alkalmasak a saját felelősségükre történő használatra a Szolgáltató által átadott footbike-okkal. Kijelentik továbbá, hogy a footbike-okat használók bármilyen sérülése esetén annak minden vonatkozású anyagi terhét ők önállóan viselik, illetve önállóan gondoskodnak saját egészségi,- vagyoni-, felelősség biztosításukról.
 • Bérlők tudomásul veszik és büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentik, hogy a footbike-okat az érvényes közlekedési szabályok szerint kötelesek használni. A szabályok megsértése esetén a felelősség teljes mértékben a Bérlőket terheli, az abból eredő károkat önállóan viselik.
 • Bérlők tudomásul veszik, hogy a bérelt footbike-ot kizárólag 12 évesnél idősebb személy használhatja (betöltött 12. életév), kivéve, ha a Bérlő és a Bérbe Adó a Bérleti szerződésben ettől eltérően állapodik meg.
 • A Bérlők tudomásul veszik, hogy kiskorúak és fiatalkorúak esetleges részvétele esetén azok magatartásáért a jelenlévő felnőtt kísérőjük, annak hiányában pedig a footbike-ot bérlő a felelős.
 • Bérlők tudomásul veszik, hogy egy footbike-on egyidejűleg egy személy utazhat. Ez vonatkozik a kiskorú illetve fiatalkorú személyekre (gyermekekre) is.
 • Bérlők tudomásul veszik, hogy a footbike vezetését megelőzően, illetve közben alkohol fogyasztása tilos.
 • A Szolgáltató és a Bérlők megállapodnak abban, hogy bérlés megkezdésekor fennálló esetleges sérülések és károsodások a footike-okon csak abban az esetben vehetők figyelembe a Szolgáltató terhére, ha azokat a bérlők legkésőbb a használat megkezdésig a Szolgáltatónak vagy az általa meghatalmazott személynek ezt bejelentik.
 • Bérlők tudomásul veszik, hogy ha a Bérleti Szerződésben meghatározott időtartamnál korábban befejezik a bérlést, a bérleti díj pénzbeli visszatérítésére sem részben, sem egészben nem jogosultak.
 • A jelen pontban nem szabályozott kérdésekben a bérleti szerződés rendelkezései az irányadók.

10.    Speciális rendelkezések – Footbike-os városnézés idegenvezetéssel

 • A Footbike-os városnézés idegenvezetéssel idegenvezető által vezetett városnézést tartalmaz, melyen a Résztvevők footbike-al közlekednek.
 • Az igénybe vehető városnézések körét Szolgáltató a közösségi média felületein és/vagy honlapján határozza meg. Igény esetén a Szolgáltató egyénre szabott városnézések lebonyolításában is megállapodhat a Felhasználóval.
 • Felhasználó tudomásul veszi, hogy a városnézés során köteles követni a Szolgáltató szóbeli utasításait.
 • A Footbike-os városnézés idegenvezetéssel szolgáltatás esetén az ÁSZF jelen fejezetében, a Programokon való részvétel feltételei fejezetben, valamint a Speciális feltételek – Footbike bérbeadás c. fejezet 9.1, és 9.4 – 9.16 pontokban foglalt feltételek együttesen alkalmazandók, azzal, hogy Bérlő helyébe a Résztvevő lép. Külön bérleti szerződés nem kerül megkötésre.

11.    Speciális rendelkezések – Footbike Tesztelés

 • A footbike tesztelés egy vagy több footbike rövid idejű bérlését jelenti a Tesztelő által.
 • A Tesztelő lehet magánszemély vagy vállalkozás.
 • Magánszemély tesztelő esetén:
  • A tesztelés a Szolgáltató vagy a Szolgáltató által megbízott személy kíséretében és az által kijelölt útvonalon történik.
  • A Tesztelő tudomásul veszi, hogy a tesztelés során köteles követni a Szolgáltató szóbeli utasításait.
  • A Footbike tesztelés szolgáltatás esetén az ÁSZF jelen fejezetében, a Programokon való részvétel feltételei fejezetben, valamint a Speciális feltételek – Footbike bérbeadás c. fejezet 9.1, és 9.4 – 9.16 pontokban foglalt feltételek együttesen alkalmazandók, azzal, hogy Bérlő helyébe a Tesztelő lép. Külön bérleti szerződés nem kerül megkötésre.
 • Vállalkozás tesztelő esetén a tesztelés feltételei külön Tesztelési Szerződésben kerülnek meghatározásra.

12.   Elállás

12.1. Amennyiben a Szolgáltató olyan Terméket forgalmaz, amelyet illetően a Fogyasztónak az Fvkr. 20. §-ában biztosított elállási joga van, úgy a Szolgáltató köteles megteremteni annak a feltételeit, hogy azt a Fogyasztó megfelelően érvényesíthesse. A Fogyasztó elállásáról köteles haladéktalanul írásban értesíteni a Szolgáltatót.

12.2. A Fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogát a Fvkr. 29. §-ában meghatározott esetekben és Termékekre vonatkozóan

12.3. A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát:

 • a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 • olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 • olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 • lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

12.4. A Fogyasztó az elállási jogát az arra vonatkozó egyértelmű nyilatkozatnak a Szolgáltatóhoz történő eljuttatásával tudja gyakorolni. A Fogyasztó az elállási jogát gyakorolhatja az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával, vagy a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott nyilatkozat-minta útján.

12.5. Abban az esetben, ha a Szolgáltató az elállási nyilatkozatban foglaltaknak helyt ad, és szükség esetén a Fogyasztó a terméket visszaküldte, a Szolgáltató köteles Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket – azaz a kiszállítási díjat, extra kiszállítási díjat, – is a Fogyasztó részére visszatéríteni.

12.6. Szolgáltató a visszatérítés jogosságát, vagy annak esetleges elutasítását nem vizsgálja. Szolgáltató a visszatérítést a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon teljesíti a Fogyasztó részére.

12.7. A fogyasztó csak a termék/szolgáltatás jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

12.8. Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen ÁSZF 1. pontjában található elérhetőségeken.

12.9. Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg.

12.10. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

12.11. Elállás gyakorlásának menete: amennyiben a Fogyasztó élni kíván az elállási joggal, úgy köteles az elállási szándékát a Szolgáltató elérhetőségein jelezni és az elállási nyilatkozatot kitöltve megküldeni a Szolgáltató számára

13.    Jótállás, kellékszavatosság, termékszavatosság

13.1. Hibás teljesítés

13.1.1. A Szolgáltató hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a Szolgáltató, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

13.1.2. Programok esetén:

 • Nem minősül hibás teljesítésnek, ha a program bármilyen okból a weboldalon vagy a Szolgáltató közösségi média felületein szereplő leírástól eltér, valamely ott feltüntetett helyszínt kihagy vagy helyszínt hozzátesz.
 • A Szolgáltató egy program menetét jogosult bármikor egyoldalúan módosítani.

13.1.3. A szolgáltatás hibája esetén Felhasználó – választása szerint – a kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.

13.1.4. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el.

13.2. Kellékszavatosság

13.2.1.  Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

13.2.2. A Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján megillető jogok: Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

 • kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.
 • Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, vagy
 • Végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

13.2.3. Felhasználó kellékszavatossági igény érvényesítésének határideje: Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul közölni Szolgálttóval. Felhasználó kellékszavatossági jogait határidőn túl már nem érvényesítheti.

13.2.4.. Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

13.2.5. Kellékszavatossági jogok érvényesítésének egyéb feltételei: a teljesítés időpontjában a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítés időpontján túl azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

13.3. Termékszavatosság

13.3.1. Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (Áru) hibája esetén Ön – választása szerint – a kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

13.3.2.   Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás Áru kijavítását vagy kicserélését kérheti.

13.3.3.   Milyen esetben minősül az Áru hibásnak?

Az áru akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

13.3.4.   Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön az Áru gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

13.3.5.   Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. Az Áru hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

13.3.6.       A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • az Árut nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • az Áru hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt Árura, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

13.4. Jótállás

13.4.1 Milyen esetben élhet Felhasználó a jótállási jogával?

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján az Eladó jótállásra köteles a rendelet 1. számú mellékletében felsorolt új tartós fogyasztási cikkek (pl.: műszaki cikkek, szerszámok, gépek), valamint az ott meghatározott körben azok tartozékai és alkotórészei (a továbbiakban – jelen pontban – együtt fogyasztási cikként hivatkozva) eladása esetén.

Emellett az Eladó önként is jótállást vállalhat, amely esetben a fogyasztónak minősülő vásárló számára jótállási nyilatkozatot kell átadnia.

A jótállási nyilatkozatot tartós adathordozón kell a Fogyasztó rendelkezésére bocsátani, legkésőbb az áru teljesítésének időpontjában.

A jótállási nyilatkozatban fel kell tüntetni:

 • az arra vonatkozó egyértelmű nyilatkozatot, hogy az áru hibás teljesítése esetén a Fogyasztót a jogszabály szerinti kellékszavatossági jogok gyakorlása térítésmentesen megilleti, e jogait a jótállás nem érinti
 • a jótállásra kötelezett nevét és címét
 • a Fogyasztó által a jótállás érvényesítése érdekében követendő eljárást
 • azon áru megjelölését, amelyre a jótállás vonatkozik és
 • a jótállás feltételeit.

13.4.2. Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg kötelező jótállás esetén?

Jótállási jogok

A Vásárló jótállási joga alapján főszabályként kijavítási vagy kicserélési igénnyel élhet, illetve a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy kijavíttathatja, árleszállítást kérhet, vagy végső soron elállhat a szerződéstől, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

A Vásárló a kijavítás iránti igényét választása szerint az Eladó székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és az Eladó által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

13.4.3 Érvényesítési határidő

A jótállási igény a jótállás időtartama alatt érvényesíthető, a jótállás időtartama a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szerint:

  1. 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
  2. 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
  3. 250 000 forint eladási ár felett három év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár, azonban a fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a Vásárló a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk a Vásárló részére történő átadásakor indul, vagy ha az üzembe helyezést az Eladó, vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Ha a Vásárló a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.

13.4.4. Jótállási igény kezelésével kapcsolatos szabályok

A kijavítás kezelésekor az Eladónak törekedni kell arra, hogy a kijavítást 15 napon belül elvégezze. A kijavításra nyitva álló határidő a fogyasztási cikk átvételekor indul.

Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor az Eladó a Vásárlót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról.

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során az Eladó részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a vásárló eltérő rendelkezése hiányában az Eladó köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, az Eladó köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a vásárló részére visszatéríteni.

A Vásárló az ÁSZF elfogadásával hozzájárul, hogy számára a tájékoztatást elektronikus úton vagy a Vásárló általi átvétel igazolására alkalmas más módon is megvalósulhasson.

Amennyiben az Eladó nem tudja a fogyasztási cikket 30 napon belül kijavítani:

 • ha a Vásárló ehhez hozzájárult, számára a kijavítás teljesíthető későbbi határidőben, vagy
 • amennyiben a Vásárló nem járul hozzá a kijavítás későbbi teljesítéséhez, vagy ezzel kapcsolatban nem nyilatkozott, számára a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül ki kell cserélni, vagy
 • amennyiben a Vásárló nem járul hozzá a kijavítás későbbi teljesítéséhez, vagy ezzel kapcsolatban nem nyilatkozott, de a fogyasztási cikk cseréjére sincs lehetőség, a fogyasztási cikk számláján, vagy nyugtáján szereplő eladási árat kell számára a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül visszatéríteni.

Amennyiben a fogyasztási cikk 4. alkalommal hibásodik meg a Vásárló jogosult:

 • az Eladó felé kijavítási igényel fordulni, vagy
 • a kijavítási igény helyett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a vételár arányos leszállítását kérni az Eladótól, vagy
 • a kijavítási igény helyett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztási cikket az Eladó költségére kijavítani vagy mással kijavíttatani, vagy
 • amennyiben a Vásárló ezen jogaival (kijavítás, árleszállítás és mással kijavíttatás az Eladó költségére) nem él, vagy ezekkel kapcsolatban nem nyilatkozott, számára 8. napon belül a fogyasztási cikket ki kell cserélni, ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a fogyasztási cikk számláján, vagy nyugtáján szereplő eladási árat kell nyolc napon belül visszatéríteni számára.

13.5. Kivételek

A „Jótállási igény kezelésével kapcsolatos szabályok” pont alatt írt előírások az elektromos kerékpárra, elektromos rollerre, quadra, motorkerékpárra, segédmotoros kerékpárra, személygépkocsira, lakóautóra, lakókocsira, utánfutós lakókocsira, utánfutóra, valamint a motoros vízi járműre nem vonatkoznak.

Ezen Áruk esetében is köteles törekedni azonban az Eladó arra, hogy a kijavítási igényt 15 napon belül teljesítse.

Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor az Eladó a Vásárlót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról.

13.6. Mi a viszonya a jótállásnak más szavatossági jogokkal?

A jótállás a szavatossági jogok (termék és kellékszavatosság) mellett érvényesül, alapvető különbség az általános szavatossági jogok és a jótállás között, hogy a jótállás esetén a fogyasztónak kedvezőbb a bizonyítási teher. 

A 151/2003 Korm. Rendelet szerinti kötelező jótállás alá eső rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén – a javítószolgálat gondoskodik.

Az Eladó vállalása a kötelező jótállás időtartama alatt nem tartalmazhat a fogyasztóra nézve olyan feltételeket, amelyek hátrányosabbak azoknál a jogoknál, amelyeket a kötelező jótállás szabályai biztosítanak. Ezt követően azonban az önkéntes jótállás feltételei szabadon állapíthatóak meg, azonban a jótállás ebben az esetben sem érintheti a fogyasztó jogszabályból eredő -így köztük a kellékszavatosságon alapuló jogainak fennállását.

13.6.1. Három munkanapon belüli csereigény

Webáruházon keresztüli értékesítés esetén is érvényesül a három munkanapon belüli csereigény intézménye. Három munkanapon belüli csereigényt a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alá tartozó új tartós fogyasztási cikkek esetében lehet érvényesíteni, amely szerint, ha a 3 munkanapon belül érvényesíti valaki a csereigény intézményét, akkor az eladónak ezt úgy kell értelmeznie, hogy az Áru az eladáskor már hibás volt és minden további nélkül az Árut ki kell cserélnie.

13.6.2. Mikor mentesül az Eladó a jótállási kötelezettsége alól?

Az Eladó a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.

14.    Vegyes rendelkezések

14.1 Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

14.2 Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

14.3 Amennyiben Szolgáltató a jelen ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a jelen ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

14.4. Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató szolgáltatása Magyarországon működik, karbantartását is itt végzik. Mivel az oldal más országokból is meglátogatható, ezért a felhasználók kifejezetten tudomásul veszik, hogy a felhasználó és a Szolgáltató viszonylatában az irányadó jog a magyar jog. Amennyiben a felhasználó fogyasztó, úgy a Pp. 26. § (1) bekezdése alapján a fogyasztóval szemben a jelen szerződésből eredő vitás ügyekben az alperes (fogyasztó) belföldi lakóhelye szerinti bíróság kizárólagosan illetékes.

14.5 Szolgáltató szolgáltatásában található termékekhez való hozzáférés vonatkozásában nem alkalmaz eltérő általános hozzáférési feltételeket a Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével kapcsolatos okokból.

14.6 Szolgáltató – az általa elfogadott fizetési módok tekintetében – nem alkalmaz eltérő feltételeket a fizetési műveletre a Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével, a fizetési számla számlavezetési helyével, a pénzforgalmi szolgáltató letelepedési helyével vagy a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz Unión belüli kibocsátásának helyével kapcsolatos okok miatt.

14.7 Szolgáltató megfelel a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELET-nek.

14.8.  A Szolgáltatónál nem áll rendelkezésre a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex.

15.    Panaszkezelés

15.1 Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát írásban, a jelen ÁSZF 1. pontjában meghatározott e.mail címen vagy levél útján is közölheti, a panaszt kiváltó ok bekövetkezését követő 7 napon belül.

Szóbeli panaszt előre egyeztetett időpontban és helyszínen lehet tenni. Az egyeztetés lehetséges módjai:

 • Írásban a jelen ÁSZF 1. pontjában megadott e-mail címen
 • Írásban a jelen ÁSZF 1. pontjában megadott postai címen
 • Telefonon a jelen ÁSZF 1. pontjában megadott telefonszámon

Szóbeli panasz benyújtása esetén a panaszról a helyszínen jegyzőkönyvet kell felvenni.

15.2. Írásbeli panasz benyújtása vagy szóbeli panasz és jegyzőkönyv megléte esetén a panaszt a Szolgáltató 30 (harminc) napon belül kivizsgálja, és ezen határidőn belül szintén írásban érdemi választ küld a panaszt tevő Fogyasztónak. Ha a Szolgáltató a panaszt elutasítja, köteles azt megindokolni. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

15.3. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni, azaz elsődlegesen peren kívül, egyeztetés útján.

15.4 . Ha az egyeztetés nem vezet eredményre vagy a panasz elutasítása esetén Felhasználó a panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

15.4.1 A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz: a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu

15.4.2 A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

 • A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Pest Megyei Békéltető Testület,

cím és levelezési cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2.

Telefonszám: +36 1 792 7881

E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

 • További békéltető testületek az alábbi linken érhetőek el:

https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

 • A Szolgáltató székhelye szerint illetékes Fogyasztóvédelmi Hatóság:

Pest Megyei Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Főosztály

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/szervezeti-egysegek-elerhetosegei/fogyasztovedelmi-foosztaly15.6. További illetékes szervezetek elérhetőségei:

Gazdasági Versenyhivatal 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.

Levélcím: 1245 Budapest 5. Pf.1036

Telefon: (1) 472-8900; Fax: (1) 472-8905

15.7 A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr

16.    Szerzői jogok

16.1. A bringaroller.hu, mint weboldal, valamint a Szolgáltató közösségi média felületein létrehozott tartalomszerzői jogi műnek minősül. Tilos a bringaroller.hu weboldalon megjelenő tartalmak, valamint a Szolgáltató közösségi média felületein található tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

16.2. Az bringaroller.hu weboldalról és annak adatbázisából, valamint a Szolgáltató közösségi média felületeiről bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra, közösségi média felületre való hivatkozással lehet.

16.3. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

16.4. Tilos a bringaroller.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a bringaroller.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

16.5. Az bringaroller.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

16.6. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 30.000 Ft, illetve szavanként bruttó 5.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

17. Adatvédelem

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: https://www.bringaroller.hu/?page_id=3796

  

Készült: Kerepes, 2022. július 13.